Начало

Център за професионално обучение “Кибер Академия” е лицензиран център за обучение с лиценз № 2013121057, издаден от Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет на Република България, съгласно Закона за професионалното образование и обучение.
 

Във тази връзка ЦПО Кибер Академия започва периодични обучения на тема „Обучение на завеждащи регистратури за национална класифицирана информация“.

    ЦПО “Кибер Академия” притежава над 15 години опит в извършването на консултантски услуги, обучения и сертификации в областта на управлението и информационните технологии. ЦПО “Кибер Академия” е предпочитано име на пазара известно с високото качество на услугите си и професионализъм в сътрудничеството с клиенти и партньори.

   Нашите консултанти  са  много добре познати в ИТ и бизнес средите и търсени лектори на местни и чуждестранни конференции. Успешно комбинирайки техническите компетенции от обученията с практическия опит от проектите, те са високо ценени като партньор на бизнеса.

    ЦПО “Кибер Академия” се отличава в областта на професионалните услуги и обучения като основна част от портфолиото на компанията се фокусира в Майкрософт технологии и Информационна сигурност.

   !!! “Сайбър Сървисис” ЕООД e единствената организация, което организира и провежда всички обучения на ЦПО „Кибер Академия“!!!

Наредби – обучения

1. НАРЕДБА за сигурността на комуникационните и информационните системи
2. НАРЕДБА за условията и реда за определяне на мерките за защита на информационните и комуникационните системи на стратегическите обекти от значение за националната сигурност и за осъществяването на контрол
3. НАРЕДБА за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност
4. НАРЕДБА за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги
5. Инструкция за изменение на Инструкция No Iз-3025 от 2010 г. за условията и реда за определяне на стратегическите зони на стратегическите обекти и зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности от значение за националната сигурност
6. НАРЕДБА за дейността по организирането и осъществяването на електронните комуникации и криптографската сигурност на служебната кореспонденция, обменяна по електронни комуникационни канали между организационните единици в Република България и задграничните представителства
6. НАРЕДБА за криптографската сигурност на класифицираната информация
7. РЕШЕНИЕ № 556 от 6 август 2020 г. за приемане на актуализирана политика в областта на електронните съобщения на република българия за периода до 2022 г.
8. НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 12 март 2020 г. за топлоснабдяването
9. Постановление № 224 от 20 август 2020 г. за приемане на Наредба за енергийното етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението
10. Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия
11. Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия
12. Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
13. Постановление No 157 от 21 юли 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Дирек- тива 2009/125/ЕО на Европейския пар ламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението, приета с Постановление No 27 на Министерския съвет от 2015 г.
14. Закон за изменение на Закона за местните данъци и такси
15. Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация
16. Постановление No 183 от 4 август 2020 г. за приемане на Правилник за прилагане за Закона за регионалното развитие
17. Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки
18. ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/1937 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза
19. Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
20. Изпиране на пари
21. Наредба на Наредба No 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост
22. Постановление № 225 от 20 август 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с Постановление № 156 на Министерския съвет от 2003 г.
23. ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти
24. Наредба за изменение на Наредба No 6 от 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България
25. Постановление No 154 от 21 юли 2020 г. за приемане на Правила за плаване по река Дунав
26. Наредба за изменение и допълнение на Наредба No 7 от 2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с брега
27. Закон за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси
28. НАРЕДБА No 38 от 21 май 2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници
29. НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние
30. НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията и боеприпасите, и контрола над тях в Държавна агенция „Технически операции“
31. Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията
32. Правилник за организацията и дейността на Комисията за признаване на развъдни организации, одобряване на развъдни програми и за издаване
33. Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Разузнаване“
34. Microsoft
35. Ethical hacking