Начало

Център за професионално обучение “Кибер Академия” към „Сайбър Сървисис“ ЕООД е лицензиран център за обучение с лиценз № 2022121587 (2013121057), издаден от Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет на Република България, съгласно Закона за професионалното образование и обучение. 

ЦПО “Кибер Академия” към „Сайбър Сървисис“ ЕООД притежава над 15 години опит в извършването на консултантски услуги, обучения и сертификации в областта на управлението и информационните технологии.

Център за професионално обучение “Кибер академия”, съвместно с ВОЕННА АКАДЕМИЯ “ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”  са разработили 7 на бр. обучения, свързани с информационната и кибер сигурност.

Държавна комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) определи ЦПО „Кибер Академия“ към „Сайбър Сървисис“ ЕООД като обучаваща организация, която може да провежда курсове за:

– Първоначално обучение в областта на защитата на класифицираната информация на лица, определени за заемане на длъжности, за които се изисква достъп до класифицирана информация (с изключение на първоначалното обучение на служители по сигурността на информацията);

– Първоначално обучение в областта на защитата на класифицираната информация на лица, заемащи длъжността „Завеждащ регистратури за класифицирана информация“ и определени да ги заместват служители;

– Първоначално обучение в областта на защитата на класифицираната информация на лица със съответни отговорности в областта на индустриалната сигурност

 

ЦПО “Кибер Академия” към „Сайбър Сървисис“ ЕООД е предпочитано име на пазара известно с високото качество на услугите си и професионализъм в сътрудничеството с клиенти и партньори.

 Нашите консултанти  са  много добре познати в ИТ и бизнес средите и търсени лектори на местни и чуждестранни конференции. Успешно комбинирайки техническите компетенции от обученията с практическия опит от проектите, те са високо ценени като партньор на бизнеса.

    ЦПО “Кибер Академия” към „Сайбър Сървисис“ ЕООД се отличава в областта на професионалните услуги и обучения като основна част от портфолиото на компанията се фокусира в Майкрософт технологии и Информационна сигурност.