График

юни, 2020 г.

1 понеделник2 вторник3 сряда4 четвъртък5 петък6 събота7 неделя
   Закон за частно охранителната дейностРегулаторни механизми при прилагане на общински модел за енергийно самоуправление. Законови изисквания. Примери на добри практики  
    Въведение в етично/неетично хакерствоВъведение в етично/неетично хакерствоВъведение в етично/неетично хакерство
    (on-line) Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност – ДАЕУ  
8 понеделник9 вторник10 сряда11 четвъртък12 петък13 събота14 неделя
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Наредба за дейността по организирането и осъществяването на електронните комуникации и криптографската сигурност на служебната кореспонденция, обменяна по електронни комуникационни канали между организационните единици в Република България и задграничните представителстваНаредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурностНаредба за условията и реда за определяне на мерките за защита на информационните и комуникационните системи на стратегическите обекти от значение за националната сигурност и за осъществяването на контрол  
    (on-line) Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност – ДАЕУ 
15 понеделник16 вторник17 сряда18 четвъртък19 петък20 събота21 неделя
когенерацияНАРЕДБА за сигурността на комуникационните и информационните системи Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ)НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояниеДокументи,свързани с изпълнение на Закона за противодействие на тероризма в РБЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ  
ISO 27001ISO 27001ISO 27001ISO 27001ISO 27001ISO 27001ISO 27001
22 понеделник23 вторник24 сряда25 четвъртък26 петък27 събота28 неделя
       
29 понеделник30 вторник
 Документи, свързани с изпълнение на Указанията на междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките за изпълнение на дейностите по отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във въоръжените сили при мобилизация.