График

За участие в обучение е необходимо попълване на заявка и да се изпрати на office@cyber-acad.eu

За информация: д-р Пенелов, Директор ЦПО „Кибер Академия“, +359 886656060, penelov@cyber-acad.eu

октомври, 2020 г.

      1 четвъртък 2 петък 3 събота 4 неделя
        НАРЕДБА за криптографската сигурност на класифицираната информация    
5 понеделник 6 вторник 7 сряда 8 четвъртък 9 петък 10 събота 11 неделя
Обучение във връзка с възлагането на обществени поръчки във връзка със снабдяването на общините с удостоверения за енергийни спестявания за въведени в сгради-общинска собственост енергоспестяващи мерки, както и търгуването с тези удостоверения, в качеството им на търгуеми финансови инструменти, придадено им от Закона за енергийната ефективност. НАРЕДБА за условията и реда за определяне на мерките за защита на информационните и комуникационните системи на стратегическите обекти от значение за националната сигурност и за осъществяването на контрол Задължително обучение на длъжностни лица по защита на личните данни ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/1937 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза Наредба за сигурността на комуникационните и информационните системи    
  Задължително обучение на завеждащи и заместник-завеждащи регистратури за национална класифицирана информация Етично хакерство  Етично хакерство Етично хакерство    
WS-011T00A: Windows Server 2019 Administration WS-011T00A: Windows Server 2019 Administration WS-011T00A: Windows Server 2019 Administration WS-011T00A: Windows Server 2019 Administration WS-011T00A: Windows Server 2019 Administration    
12 понеделник 13 вторник 14 сряда 15 четвъртък 16 петък 17 събота 18 неделя
Обучения на администрацията на общините по въпроси, свързани с инвестиционния процес при въвеждането на енергоспестяващи мерки, както и при изграждането и въвеждането в експлоатация на инсталации за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници в сгради-общинска собственост Обучение във връзка с възлагането на обществени поръчки за сертифициране на сгради, като елемент от техническата паспортизация на сгради НАРЕДБА за дейността по организирането и осъществяването на електронните комуникации и криптографската сигурност на служебната кореспонденция, обменяна по електронни комуникационни канали между организационните единици в Република България и задграничните представителства. НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 12 март 2020 г. за топлоснабдяването Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност    
19 понеделник 20 вторник 21 сряда 22 четвъртък 23 петък 24 събота 25 неделя
ТЕКУЩО ОБУЧЕНИЕ по защита на класифицираната информация на тема „Промените в ППЗЗКИ и произтичащите от това задължения за ръководителите, длъжностните лица и служителите с достъп до класифицирана информация“ Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия Директива относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза  Енергийна сигурност и критична инфраструктура. Основни понятия. Нормативна рамка, планиране и защита на критична инфраструктура Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки    
26 понеделник 27 вторник 28 сряда 29 четвъртък 30 петък 31 събота  
  Metasploit   Индустриална сигурност