График

За участие в обучение е необходимо попълване на заявка и изпращане на office@cyber-acad.eu

За информация: д-р Пенелов, Директор ЦПО „Кибер Академия“, +359 886656060, penelov@cyber-acad.eu, penelov@cyber-services.eu

февруари, 2021 г.

1 понеделник2 вторник3 сряда4 четвъртък5 петък6 събота7 неделя
 Практически въпроси по прилагане защитата на личните данни. Методи, препоръки и добри практики. 1/2Практически въпроси по прилагане защитата на личните данни. Методи, препоръки и добри практики. 2/2  Специфики при възлагането на обществени поръчки от гледна точка на законодателството в областта на енергийната ефективност за сертифициране на сгради, като елемент от техническата паспортизация на сгради  Практическо приложение на информационна сигурност  
   Киберсигурност, във връзка със Закона по Киберсигурност 1/2  Киберсигурност, във връзка със Закона по Киберсигурност 2/2   
    Практически въпроси по прилагане защитата на личните данни. Методи, препоръки и добри практики. 1/2Практически въпроси по прилагане защитата на личните данни. Методи, препоръки и добри практики. 2/2   
8 понеделник9 вторник10 сряда11 четвъртък12 петък13 събота14 неделя
 Задачи на длъжностното лице по защита на данните. Практически въпроси по тяхното изпълнение. 1/2 Задачи на длъжностното лице по защита на данните. Практически въпроси по тяхното изпълнение. 2/2  НАРЕДБА за Минимални изисквания за мрежова и информационна сигурност. Пример за прилагане на методика по оценка на риска (ДАЕУ)  
  Актуални въпроси на Закона за мерките срещу изпирането на пари 9-та Международна енергийна конференция „Eнергетика и киберсигурност – рискове и противодействие Наредба за сигурността на комуникационните и информационните системи с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2020 Г.  
    Текущо обучение във връзка с промените в нормативната уредба по защита на класифицираната информация. 1/2Текущо обучение във връзка с промените в нормативната уредба по защита на класифицираната информация. 2/2   
15 понеделник16 вторник17 сряда18 четвъртък19 петък20 събота21 неделя
 Прилагане на защитата на личните данни в дейността на банкови и небанкови финансови институции. 1/2Прилагане на защитата на личните данни в дейността на банкови и небанкови финансови институции. 2/2   Корпоративна сигурност    
    Индустриална сигурност на класифицираната информация при кандидатстване и изпълнение на договори с достъп до класифицирана информация. 1/2Индустриална сигурност на класифицираната информация при кандидатстване и изпълнение на договори с достъп до класифицирана информация. 2/2   
       
22 понеделник23 вторник24 сряда25 четвъртък26 петък27 събота28 неделя
 НАРЕДБА за Минимални изисквания за мрежова и информационна сигурност. Пример за прилагане на методика по оценка на риска (ДАЕУ)      
 Обучение на завеждащи регистратури за класифицирана информация и определени да ги заместват служители 1/2Обучение на завеждащи регистратури за класифицирана информация и определени да ги заместват служители 2/2   Първоначално обучение в областта на защитата на класифицираната информация 1/2 Първоначално обучение в областта на защитата на класифицираната информация 2/2  
  Киберсигурност, във връзка със Закона по Киберсигурност 1/2 Киберсигурност, във връзка със Закона по Киберсигурност 2/2    

март, 2021 г.

1 понеделник 2 вторник 3 сряда 4 четвъртък 5 петък 6 събота 7 неделя
  Администриране на Windows Server 2019  – 1/3 Администриране на Windows Server 2019 – 2/3 Администриране на Windows Server 2019 – 3/3 НАРЕДБА за Минимални изисквания за мрежова и информационна сигурност. Пример за прилагане на методика по оценка на риска (ДАЕУ)    
 Практически въпроси по прилагане защитата на личните данни. Методи, препоръки и добри практики. 1/2 Практически въпроси по прилагане защитата на личните данни. Методи, препоръки и добри практики. 2/2   Задачи на длъжностното лице по защита на данните. Практически въпроси по тяхното изпълнение. 1/2  Задачи на длъжностното лице по защита на данните. Практически въпроси по тяхното изпълнение. 2/2    
         Практическо приложение на информационна сигурност    
8 понеделник 9 вторник 10 сряда 11 четвъртък 12 петък 13 събота 14 неделя
   Киберсигурност, във връзка със Закона по Киберсигурност 1/2  Киберсигурност, във връзка със Закона по Киберсигурност 2/2  Microsoft Azure Fundamentals НАРЕДБА за Минимални изисквания за мрежова и информационна сигурност. Пример за прилагане на методика по оценка на риска (ДАЕУ)    
 Текущо обучение във връзка с промените в нормативната уредба по защита на класифицираната информация. 1/2 Текущо обучение във връзка с промените в нормативната уредба по защита на класифицираната информация. 2/2 Индустриална сигурност – задължителни указания за прилагането и мерките в областта според разпоредбите на ДКСИ Прилагане на защитата на личните данни в дейността на банкови и небанкови финансови институции. 1/2 Прилагане на защитата на личните данни в дейността на банкови и небанкови финансови институции. 2/2    
   Администриране на Windows Server 2019  – 1/3 Администриране на Windows Server 2019  – 2/3 Администриране на Windows Server 2019  – 3/3 Корпоративна сигурност     
     ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/1937 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза НАРЕДБА № 8121з-1225 от 27 септември 2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2020 Г – Наредба за сигурността на комуникационните и информационните системи     
15 понеделник 16 вторник 17 сряда 18 четвъртък 19 петък 20 събота 21 неделя
 Обучение на завеждащи регистратури за класифицирана информация и определени да ги заместват служители 1/2  Обучение на завеждащи регистратури за класифицирана информация и определени да ги заместват служители 2/2  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 ОТ 16 АПРИЛ 2020 Г. за приемане на Наредба за дейността по организирането и осъществяването на електронните комуникации и криптографската сигурност на служебната кореспонденция, обменяна по електронни комуникационни канали между организационните единици в Република България и задграничните й представителства  Първоначално обучение в областта на защитата на класифицираната информация 1/2  Първоначално обучение в областта на защитата на класифицираната информация 2/2    
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2019 Г. за приемане на Наредба за условията и реда за определяне на мерките за защита на информационните и комуникационните системи на стратегическите обекти от значение за националната сигурност и за осъществяването на контрол   Практическо приложение на информационна сигурност    
             
             
22 понеделник 23 вторник 24 сряда 25 четвъртък 26 петък 27 събота 28 неделя
   Киберсигурност, във връзка със Закона по Киберсигурност 1/2  Киберсигурност, във връзка със Закона по Киберсигурност 2/2  Индустриална сигурност на класифицираната информация при кандидатстване и изпълнение на договори с достъп до класифицирана информация. 1/2  Индустриална сигурност на класифицираната информация при кандидатстване и изпълнение на договори с достъп до класифицирана информация. 2/2    
 Обучение на завеждащи регистратури за класифицирана информация и определени да ги заместват служители 1/2   Обучение на завеждащи регистратури за класифицирана информация и определени да ги заместват служители 2/2   НАРЕДБА за Минимални изисквания за мрежова и информационна сигурност. Пример за прилагане на методика по оценка на риска (ДАЕУ)  Практическо приложение на информационна сигурност