Курсове

ЦПО “Кибер Академия" организира следните курсове:

1. НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията и боеприпасите, и контрола над тях в Държавна агенция „Технически операции“

2. НАРЕДБА за сигурността на комуникационните и информационните системи

3. НАРЕДБА за условията и реда за определяне на мерките за защита на информационните и комуникационните системи на стратегическите обекти от значение за националната сигурност и за осъществяването на контрол

4. НАРЕДБА за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност

5. НАРЕДБА за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги

6. НАРЕДБА за дейността по организирането и осъществяването на електронните комуникации и криптографската сигурност на служебната кореспонденция, обменяна по електронни комуникационни канали между организационните единици в Република България и задграничните представителства

7. НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 12 март 2020 г. за топлоснабдяването

8. НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние

9. НАРЕДБА за криптографската сигурност на класифицираната информация

10. Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки

11. МЕТОДИКА за определяне на размера на финансови корекции по проекти, финансирани от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“, съфинансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г. (ОПРСР)

12. ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/1937 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза

13. Инструкция № I-7 от 20 май 2020 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Нционална сигурност“ и Комисията за финансов надзор

 

 • Защита на личните данни (GDPR)
 • Защита на класифицираната информация /ЗКИ/
 • Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност
 • Централизирана автоматизирана информационна система  – Електронни обществени поръчки  /ЦАИС ЕОП/
 • Етично хакерство
 • Киберсигурност
 • Кибер устойчивост
 • Киберполитика
 • Стандартни Microsoft курсове ( 3-, 5 – дневни)
 • Модулни Microsoft курсове
 • Microsoft курсове (custom, mix, weekend)

20740B: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

20741B: Networking with Windows Server 2016

20742B: Identity with Windows Server 2016

20743B: Upgrading Your Skills to MCSA: Windows Server 2016

20744B: Securing Windows Server 2016

20345-1A: Administering Microsoft Exchange Server 2016

20345-2A: Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016

20339-2A: Advanced Technologies of SharePoint 2016

20339-1A: Planning and Administering SharePoint 2016

20398B: Planning for and Managing Devices in the Enterprise: Enterprise Mobility Suite (EMS) and …

20698A: Installing and Configuring Windows 10

20697-1C: Implementing and Managing Windows

20697-2B: Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services

20695C: Deploying Windows Desktops and Enterprise Applications

20696C: Administering System Center Configuration Manager and Intune

20347A: Enabling and Managing Office 365

10997A: Office 365 Administration and Troubleshooting

40441A: Designing and Implementing Cloud Data Platform Solutions

10992A: Integrating On-Premises Core Infrastructure with Microsoft Azure

20533C: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

10993A: Integrating On-Premises Identity Infrastructure with Microsoft Azure

20703-1A: Administering System Center Configuration Manager

20703-2A: Integrating MDM and Cloud Services with System Center Configuration Manager

10965D: IT Service Management with System Center Service Manager

20745A: Implementing a Software-Defined DataCenter

20246D: Monitoring and Operating a Private Cloud

20247D: Configuring and Deploying a Private Cloud

10965C: Service Management with System Center Service Manager

10981A: Infrastructure Provisioning with System Center Virtual Machine Manager

10748C: Planning and Deploying System Center 2012 Configuration Manager

10748C: Planning and Deploying System Center 2012 Configuration Manager

10964C: Cloud & Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager

10750A: (Update) Trainer Files – Monitoring and Operating a Private Cloud with System Center 2012

10751A: (Update) Trainer Files – Configuring and Deploying a Private Cloud with System Center 2012