05.06.2020 г. – Регулаторни механизми при прилагане на общински модел за енергийно самоуправление. Законови изисквания. Примери на добри практики

Обучението представя практическо ръководство за създаване на „работно тяло“ за енергийното самоуправление при съществуващата нормативна база на териториалната единица и постигане на максимален синергиен ефект. Регулаторна рамка за реализация на модели за общински ютилити компании за енергийно самоуправление.

Курсът на обучение включва:

1. Изпълнение изискванията на т. 14 от Директива 27 на ЕС ( решение на европейските кметове). Организационни мерки за осъществяване на интегриран подход към комуникациите на територията на Общината
Законови изисквания и регулаторен контрол при предоставяне на услуги в рамките на отделна община. Анализ на случаите, при които е необходимо лицензиране, сертифициране, предоставяне на услуги при известни Общи условия и Правила за работа с потребителите на енергийни услуги. Дискусия.

2. Търговски взаимоотношения при сделки с електрическа енергия на регулирания и свободния пазар. Разглеждане на различните договори, свързани с търговия на ел. енергия, достъп до разпределителна мрежа в качеството на купувач и продавач, договори за балансиране на електрическа енергия. Преминаването от пазар по регулирани цени към организиран пазар по свободно договорени цени. Условия и ред за смяна на доставчика на електрическа енергия и на координатора на балансираща група. Изчисляване на прогнозната стойност на обществените поръчки при доставка на електрическа енергия и способи на оптимизиране на разходите
Дискусия.

3. Субекти, подлежащи на регулаторен контрол. Представяне на субектите – търговски фирми, които са подходящи за предоставяне на услуги от общините, включително за развитие на потреблението на електрическа и топлинна енергия и природен газ или за осъществяване на програми и планове за енергоснабдяване, топлоснабдяване и газоснабдяване. Енергийни съоръжения и други активи, като апортни вноски. Лицензиране на дейностите в енергетиката. Издаване на лицензии.
Дискусия.

4.1 Мерки заложени в ЗЕ, ЗЕЕ и ЗЕВИ за икономия на енергия и производство на зелена енергия в общините., договори с гарантиран резултат ( ЕСКО) Дискусия.
4.2 Примерна реализация на модели за общински ютилити компании за енергийно самоуправление.
Общинските ютилити компании следва да осигуряват спестяване на енергия чрез оптимизация на потреблението от децентрализирани източници на производство посредством съчетаване на предоставяне на енергийно-ефективни услуги и участие на балансиращия пазар на електрическа енергия. Исторически преглед у нас, международен опит и други.
Дискусия.

Обучението ще се проведе в гр. София, ул. „Граф. Игнатиев“, №9. Обучаемите ще получат поименен сертификат, в съответствие с изискванията на Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение, който ще им даде конкурентно предимство в професионалната реализация.

Цена за 1 обучаем – 320.00 лв (без ДДС), 384.00 лв (с ДДС)

В цената са включени: кафе-паузи, презентации по темите на обучението, допълнителни материали в електронна форма, практически материали във връзка с комуникация с Комисията по защита на личните данни и субекти на данни, водене на регистри на дейностите по обработване на лични данни и др.

Тел. за връзка: +359 2 980 22 21, +359 886 656 060
Имейл: office@cyber-acad.eu
office@cyber-services.eu