18.05.2020 г. – Защита на лични данни

Курсът на обучение включва:
1. Правна рамка за защита на личните данни в Европейския съюз и Република България;
2. Права и задължения на ръководителите и служителите при обработване на лични данни;
3. Политики и правила за защита на личните данни;
практически въпроси по привеждане в съответствие на дейностите по обработване на личните данни в организацията с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Лектор:
Васил Ризов има магистърска степен по право от Югозападния университет „Св. Неофит Рилски“ и юридическа правоспособност от Министерство на правосъдието.
До 2012 г. работи в Държавна агенция „Национална сигурност”, където ръководи дирекция „Защита на класифицираната информация“, а през периода 2012 – 2017 г. е заместник-председател на Държавната комисия по сигурността на информацията. От 2018 г. е директор на дирекция „Сигурност“ и служител по сигурността на информацията в Министерството на земеделието, храните и горите. През същата година е определен и за длъжностно лице по защита на данните в МЗХГ.
Хоноруван преподавател по дисциплините „Защита на личните данни“ и „Защита на класифицираната информация“ във факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.

Обучението ще се проведе в гр. София, ул. „Граф. Игнатиев“, №9. Обучаемите ще получат поименен сертификат, в съответствие с изискванията на Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение, който ще им даде конкурентно предимство в професионалната реализация.

Цена за 1 обучаем – 240.00 лв (без ДДС), 288.00 лв (с ДДС)

В цената са включени: кафе-паузи, презентации по темите на обучението, допълнителни материали в електронна форма, практически материали във връзка с комуникация с Комисията по защита на личните данни и субекти на данни, водене на регистри на дейностите по обработване на лични данни и др.

Тел. за връзка: +359 2 980 22 21, +359 886 656 060
Имейл: office@cyber-acad.eu
office@cyber-services.eu