22.05.2020 г. – ЦАИС АОП

ПРОГРАМА
09.00-09.30 Регистрация на участниците
09.30-11.00 Нови моменти в ЗОП от 01.01.2020 г. и в ППЗОП – преглед на промените, анализ на приложението на измененията, често допускани грешки. Действия на възложителя за работа с ЦАИС ЕОП:
 създаване на профил на организацията;
 присъединяване на служители;
 създаване на роли и раздаване на права на ниво организация.
11.00- 11.30 Кафе пауза
11.30-13.00 Електронна обществена поръчка (ЕОП) – създаване на поръчката:
 основни параметри – изискванеия и график;
 роли и права на ниво конкретна поръчка;
 създаване на обособени позиции;
 техническо и ценово предложение, видове въпроси и приложно поле, създаване на скали за проверка/оценка;
 попълване на решение и обявление;
 подписване и публикуване в ОВ на ЕС/РОП/профила на купувача.
13.00-14.00 Обедна почивка
14.00-15.30 Изменения в условията на публикувана ЕОП. Секция „Съобщения и разяснения“. Разглеждане и оценка на оферти в ЦАИС ЕОП:
 отваряне на хранилище с оферти;
 назначаване на комисия, подаване на декларации от членовете на комисията;
 декриптиране съдържанието на офертите от комисията;
 разглеждане и оценка на офертите;
 създаване на протоколи и доклад в ЦАИС ЕОП.
15.30- 16.00 Кафе пауза
16.00- 17.30 Приключване работата на комисията и избор на изпълнител:
 действия на възложителя при приключване на възлагането;
 създаване на решения в ЦАИС ЕОП, подписване, изпращане и публикуване;
 промени в статуса на поръчката.
Въпроси и отговори.
17.30 ч. Закриване на семинара

Лектор:
Лектор е Мирослава Енчева, юрист, специалист по обществени поръчки с опит в областта на обществените поръчки над 10г., от които 2г. като действащ възложител.

Обучението ще се проведе в гр. София, ул. „Граф. Игнатиев“, №9. Обучаемите ще получат поименен сертификат, в съответствие с изискванията на Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение, който ще им даде конкурентно предимство в професионалната реализация.

Цена за 1 обучаем – 240.00 лв (без ДДС), 288.00 лв (с ДДС)

В цената са включени: кафе-паузи, презентации по темите на обучението, допълнителни материали в електронна форма, практически материали във връзка с комуникация с Комисията по защита на личните данни и субекти на данни, водене на регистри на дейностите по обработване на лични данни и др.

Тел. за връзка: +359 2 980 22 21, +359 886 656 060
Имейл: office@cyber-acad.eu
office@cyber-services.eu