23.06.2020 г. – Закон за противодействие на тероризма и Наредба № 8121з-1225

ЦПО “Кибер Академия” организира обучение на курс свързан с изпълнение на Закона за противодействие на тероризма /Обн. ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016г./ и Наредба № 8121з-1225 от 27 септември 2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол / Обн. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2019г./ Издадена от министъра на вътрешните работи и председателя на Държавната агенция „Национална сигурност“

Курсът на обучение обхваща необходимите за изготвяне Документи, свързани с изпълнение на изискванията на Закона за противодействие на тероризма и Наредба № 8121з-1225.

1. Разясняване на Чл. 3. от Наредба № 8121з-1225, където е упоменато че Всеки собственик/ползвател на обект по чл. 2 разработва план за сигурност.
– Разясняване на Чл. 19. Ал.(1) от Закона за оценка на заплахата от терористичен акт какви нива на заплаха се прилагат.
– Разясняване на Чл. 20. Ал.(1) от Закона за определяне нивото на готовност на компетентните органи за противодействие на тероризма, в зависимост от нивото на заплаха, какви степени на готовност да се приемат.
– Разясняване на Чл. 47. Ал.(1) от Закона касаещ административните нарушения и санкции за който наруши закона.

2. Необходима коренспонденция с МВР
– Разясняване на чл. 4 от Наредба № 8121з-1225 за какво е длъжен да определи и уведоми всеки собственик/ползвател на обект по чл. 2.

Обучението ще се проведе в гр. София, ул. „Граф. Игнатиев“, №9. Обучаемите ще получат поименен сертификат, в съответствие с изискванията на Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение, който ще им даде конкурентно предимство в професионалната реализация.

Цена за 1 обучаем – 240.00 лв (без ДДС), 288.00 лв (с ДДС)

В цената са включени: кафе-паузи, презентации по темите на обучението, допълнителни материали в електронна форма, практически материали и др.

Тел. за връзка: +359 2 980 22 21, +359 886 656 060
Имейл: office@cyber-acad.eu
office@cyber-services.eu