30.06.2020 г. – Наредба за сигурността на комуникационните и информационните системи

Във връзка с приемане на Наредба за сигурността на комуникационните и информационните системи с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2020 Г., ЦПО “Кибер Академия” организира обучения по наредбата. Наредбата определя задължителните нови общи условия за сигурност на комуникационните и информационните системи „КИС“, за осъществяване на една или няколко от функциите по създаване, обработване, ползване, съхраняване и обмен на класифицирана информация в електронна форма. Настоящата Наредба отменя приетата с Постановление № 99 на Министерския съвет от 2003 г., Наредбата за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация.

Съдържание на обучението:

Час

Тема

09:00 – 10:30 ч.

–       Предварителни изисквания за акредитиране на комуникационна и информационна система

–       Специфични изисквания за сигурност на комуникационните и информационните системи. Изготвяне на акредитационния документ

–       Анализ на риска за сигурността на комуникационните и информационните системи[1]

10:30 – 10:45 ч.

Почивка

10:45 – 12:00 ч.

–       Управление на сигурността на комуникационните и информационните системи. Режими за сигурност

–       Специфични мерки за сигурност на комуникационните и информационните системи

–   Мерки за сигурност при критични ситуации

12:00 – 13:00 ч.

Обедна почивка

13:00 – 14:30 ч.

–       Процедури за сигурност. Изготвяне на акредитационния документ

–       Организация на сигурността на комуникационните и информационните системи

–       Киберсигурност на комуникационните и информационните системи

14:30 – 14:45 ч.

Почивка

14:45 – 17:00 ч.

–       Минимални изисквания за компютърна сигурност

–       Минимални изисквания за комуникационна сигурност

–       Планиране, одобряване и въвеждане в експлоатация на механизми за защита на границата при междусистемна връзка

–       Мерки за сигурност при прекратяване на експлоатацията на КИС, обособена част от КИС или междусистемна връзка

 

[1]     Включва технически и организационни мерки.

Лектори:

Д-р Румен Гюров, Служител по сигурността на информацията в частна фирма, бивш служител в Държавна агенция „Национална сигурност“ и Държавната комисия по сигурността на информацията.

Д-р Станимир Пенелов, “Киберсигурност“, Военна Академия “Г. С. Раковски”

Курсът не съдържа класифицирана информация.

Обучението ще се проведе от 9.00 до 17.00 часа на 30 юни 2020 г. в гр. София, ул. „Граф. Игнатиев“, № 9.

Обучението ще се проведе в гр. София, ул. „Граф. Игнатиев“, №9. Обучаемите ще получат поименен сертификат, в съответствие с изискванията на Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение, който ще им даде конкурентно предимство в професионалната реализация.

Цена за 1 обучаем – 240.00 лв (без ДДС), 288.00 лв (с ДДС)

В цената са включени: кафе-паузи, презентации по темите на обучението, допълнителни материали в електронна форма, практически материали и др.

Тел. за връзка: +359 2 980 22 21, +359 886 656 060
Имейл: office@cyber-acad.eu
office@cyber-services.eu